Zolmi Algemene Voorwaarden

In deze voorwaarden worden de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Zolmi Kapsalon Software uiteengezet

.

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze voorwaarden volledig accepteert. Ga niet verder met het gebruik van Zolmi Kapsalon Software's website als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden vermeld op deze pagina.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacy Verklaring en Disclaimer Notitie en op elke of alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van de Onderneming aanvaardt. "De Onderneming"", "Ons", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar onze Onderneming. "Partij", "Partijen", of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf, of ofwel de Klant ofwel onszelf. Alle termen verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de betaling die nodig is om het proces van onze bijstand aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele bijeenkomsten van bepaalde duur, of op enige andere wijze, met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de Klant met betrekking tot de levering van de genoemde diensten/producten van de Vennootschap, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Polen. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, worden beschouwd als onderling verwisselbaar en dus als betrekking hebbend op hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de website van Zolmi Kapsalon Software stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Zolmi Kapsalon Software.

De meeste van de hedendaagse interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens op te halen voor elk bezoek. Cookies worden gebruikt in sommige gebieden van onze site om de functionaliteit van dit gebied en het gebruiksgemak voor de mensen die bezoeken mogelijk te maken. Sommige van onze affiliate / adverterende partners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, Zolmi Kapsalon Software en/of haar licentiegevers bezitten de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Zolmi Kapsalon Software Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina's bekijken en/of afdrukken van https://zolmi.com voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze voorwaarden zijn opgenomen.

U mag niet:

 1. Materiaal van https://zolmi.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 2. Materiaal van https://zolmi.com reproduceren, dupliceren of kopiëren
 3. Inhoud van Zolmi Kapsalon Software herverdelen (tenzij de inhoud specifiek gemaakt is voor herverspreiding).

Opmerkingen van de gebruiker

Deze overeenkomst gaat in op de datum hiervan.

Bepaalde delen van deze website bieden de mogelijkheid aan gebruikers om meningen, informatie, materiaal en gegevens ("Commentaren") te posten en uit te wisselen in delen van de website. Zolmi Kapsalon Software screent, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voordat deze op de website verschijnen en Reacties weerspiegelen niet de standpunten of meningen van Zolmi Kapsalon Software, zijn agenten of gelieerde ondernemingen. Reacties weerspiegelen de mening en opinie van de persoon die deze mening of opinie plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Zolmi Kapsalon Software niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enig verlies, kosten, aansprakelijkheid, schade of uitgaven veroorzaakt en of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

Zolmi Kapsalon Software behoudt zich het recht voor om alle Opmerkingen te controleren en om Opmerkingen te verwijderen die zij naar eigen goeddunken ongepast, beledigend of anderszins in strijd met deze Voorwaarden acht.

U garandeert en verklaart dat:

 • U gerechtigd bent om de Opmerkingen op onze website te plaatsen en dat u alle noodzakelijke licenties en toestemmingen hebt om dit te doen;
 • De Opmerkingen geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken, of andere eigendomsrechten van derden;
 • De opmerkingen geen lasterlijk, smadelijk, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal bevatten of materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De Opmerkingen niet zullen worden gebruikt om zaken of gewoonten te verzoeken of te bevorderen of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten voor te stellen.

U verleent hierbij aan Zolmi Kapsalon Software een niet-exclusieve royalty-vrije licentie om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw Commentaar te gebruiken, te reproduceren en te bewerken in alle vormen, formaten of media.

Hyperlinken naar onze Inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming linken naar onze website:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuws organisaties;
 • Distributeurs van online telefoongidsen mogen, wanneer zij ons in de gids opnemen, naar onze website linken op dezelfde manier als zij naar de websites van andere in de lijst opgenomen bedrijven linken; en
 • Systemwide Accredited Businesses met uitzondering van non-profit organisaties, liefdadigheids winkelcentra, en liefdadigheids fondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen plaatsen.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere informatie op de website, zolang de link (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet valselijk sponsoring, onderschrijving of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Wij kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 • algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumers Union;
 • dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, inclusief sites die liefdadigheid geven
 • online directory-distributeurs;
 • internetportalen;
 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus die voornamelijk bedrijven als klant hebben; en
 • onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

Wij zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als wij bepalen dat: (a) de link niet ongunstig is voor ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld, handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte soorten zaken vertegenwoordigen, zoals werk-bij-huis mogelijkheden, zullen niet worden toegestaan om te linken); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid in verband met de hyperlink weegt op tegen de afwezigheid van Zolmi Kapsalon Software; en (d) wanneer de link in de context staat van algemene informatie of anderszins in overeenstemming is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties mogen een link plaatsen naar onze homepage, naar publicaties of naar andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de verbindende partij.

Als u behoort tot de organisaties die worden genoemd in paragraaf 2 hierboven en geïnteresseerd bent in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar privacy@belliata.com. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactinformatie (zoals een telefoonnummer en/of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst van URL's vanwaar u van plan bent een link naar onze website te plaatsen, en een lijst van de URL('s) op onze site waarnaar u wilt linken. Reken 2-3 weken voor een antwoord.

Goedgekeurde organisaties mogen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen:

 • Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of
 • Door het gebruik van de uniform resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of
 • Door het gebruik van een andere beschrijving van onze website of het materiaal waarnaar wordt gelinkt die logisch is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

Geen gebruik van (cname)'s logo of ander artwork zal worden toegestaan voor het linken zonder een handelsmerk licentie overeenkomst.

Iframes

Zonder voorafgaande goedkeuring en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, mag u geen frames rond onze webpagina's maken of andere technieken gebruiken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website veranderen.

Aansprakelijkheid voor Inhoud

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of gebaseerd zijn op uw website. Er mogen geen links verschijnen op een pagina van uw website of binnen een context die inhoud of materialen bevat die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maakt op, anderszins in strijd is met, of pleit voor inbreuk op of andere schending van de rechten van derden.

Voorbehoud van Rechten

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om onmiddellijk alle links naar onze website te verwijderen op een dergelijk verzoek. Wij behouden ons ook het recht voor om deze voorwaarden en het linkbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met het linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden en bepalingen met betrekking tot het linken.

Verwijdering van links van onze Website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook bezwaarlijk vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. Wij zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar zijn niet verplicht om dit te doen of om u rechtstreeks te antwoorden.

Hoewel wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen wij de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; evenmin verplichten wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website (met inbegrip van, zonder beperking, alle garanties die door de wet met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid). Niets in deze disclaimer zal:

 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;
 • te beperken of uit te sluiten onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • onze of uw aansprakelijkheid beperken op een wijze die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of
 • een van onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die niet mag worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze paragraaf en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf, en (b) van toepassing op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en voor schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis ter beschikking worden gesteld, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Zolmi Kapsalon Software is een merknaam voor:

Umov Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31/220

00-511 Warschau

Polen